Privacy Policy

Integritetspolicy
Zelmic AB* integritetspolicy för personuppgifter
* Med Zelmic AB avses samtliga bolag och dotterbolag; Zelmic AB 556773-7738, Pharmiva AB 559007-0958.

Allmänt
Zelmic AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund.
Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer skydda dina data på bästa möjliga sätt.
I Zelmic ABs policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter. Denna personuppgiftspolicy gäller dig som anställd eller tidigare anställd eller när du köper produkter och tjänster ifrån oss, besöker våra webbplatser eller kommunicerar med oss på annat sätt. Zelmic AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in
Zelmic AB inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som är i kontakt med oss. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn samt kontaktuppgifter till dig såsom telefonnummer, e-postadress och/eller kontaktadress.

Zelmic AB registrerar personuppgifter i samband med:
Köp eller förfrågningar rörande våra produkter och tjänster.
Anmälan till en tjänst (teknisk service, seminarier, utbildningar etc) som erbjuds av Zelmic AB-koncernen.
När du skickar uppgifter i din e-postadress eller ditt telefonnummer till info@zelmic.se.

Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och sociala media.
Ditt besök på våra webbplatser inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Insamling med samtycke
Genom att du godkänner vår integritetspolicy samtycker du till att de personuppgifter du lämnat oss får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter.

Hur vi använder insamlad information
Zelmic AB behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:
För att fullgöra projektuppdrag och tjänster som erbjuds av Zelmic AB;
Utföra uppgifter i enighet med rådande läkemedelsrestriktion.
För att skicka dig information och marknadsföring via e-post eller andra digitala kontaktvägar då du har en aktiv kundrelation med oss;
För att kontakta dig om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;

Information som kan lämnas ut
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part.

Om Cookies

När du använder våra webbplatser kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
I och med att du lämnar uppgifter till Zelmic AB ger du din tillåtelse till att Zelmic AB registrerar och lagrar uppgifter om vilken produkt och/eller tjänst du köpt eller varit i kontakt med oss om samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Zelmic AB att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Zelmic AB använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken ”Så kontaktar du oss”.
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Zelmic AB kommer att lagra dina personuppgifter så länge de är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för eller då det krävs så på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller GMP. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Zelmic AB kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken ”Så kontaktar du oss”). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Zelmic AB eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).
Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.
Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade för dig genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Zelmic AB.

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Zelmic AB saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Zelmic AB ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss
Zelmic AB, och dess dotterbolag är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta VD David Sagna.